bootstrap templates

ГЕОИНГ МК

25 години Ваш партнер за комплетни геотехнички решенија

Области во кои ГЕОИНГ Ви нуди комплетна услуга

ИСТРАЖНИ РАБОТИ

• Геофизички-геоелектрични истражни мерења 
• Геомеханички и хидрогеолошки истражни работи со лабораторија
• Истражни работи за екологија, заштита на почвената животна средина, испитувањена загаденост и декохтаминација на почви и подземни води
• Мониторинг на слегнувања на објекти и поместувања на заштитни потпорни тела
• Изведба на теренски In-situ CRTu (Cone Penetration Test)
• Изведба на теренски опит со сеизмички дилатометар (SDMT)
• Употреба на геотехнички continuous core бушотини со употреба на метор wire-line
• Изведба на off-shore геотехнички истражни работи  

ПРОЕКТИРАЊЕ

• Техничко – изведбени решенија (основни и изведбени проекти) за заштита на градежни јами,
• Техничко – изведбени решенија (основни и изведбени проекти) за санација на кпизишта и потпорни ѕидови;
• Специјални типови на фундирање со армирано-бетонски шипови, микрошипови, чакалести шипови, шпундови подгради, дијафрагми, анкери итн.
• Водоснабдителни бунари за индустриски, инфраструктурни и рурални потреби;
• Геотехнички инженеринг и консалтинг; 

ИЗВЕДБА

• Заштита на градежни јами, санации на клизишта и потпорни зидови со методи на армирано-бетонски шипови, дијафрагми, шпундови подгради, анкери итн.
• Специjaлни фундирања на објекти преку употреба на армирано-бетонски шипови со дијаметар од 600-1,200мм
• Специјални фундирања на објекти преку употреба на шљунчани шипови со хидраулично збивање
• Специјални фундирања на објекти преку употреба на готови (pre-casted) бетонски, метални и дрвени колови преку метод на вибрационо набивање
• Длабоки цевасти и плитки бетонски пробни и експлоатациони бунари за водоснабдување на населени места, индустриски капацитети итн.
• Хоризонтални бушотини под патишта, насипи, железнички пруги итн.